บุคคลเกียรติยศ มจพ.

ศาสตราจารย์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

สาขาวิชาสถิติศาสตร์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

สาขาวิชาสถิติศาสตร์