บุคคลเกียรติยศ มจพ.

นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า อีกทั้ง เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน นำไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมถึงการก้าวสู่ตำแหน่งนักวิจัยระดับชาติ

avatar author

Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

ผศ.เชาวนันต์ จำเริญ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

ผศ.ดร.รามิล เกศวรกุล

ด้านนวัตกรรม

avatar author

รศ. ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

ผศ.ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี