บุคคลเกียรติยศ มจพ.

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

รางวัลผู้ปฏิบัตงานดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากบำเหน็ดรางวัลที่เป็นเงินตอบแทน หากแต่เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความรู้สึกที่ดี โดยพิจารณาจากผลงานและจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยให้สามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยจะคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย

avatar author

รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา

สายวิชาการ

avatar author

ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

สายวิชาการ

avatar author

นางสาวธีติมา ไชยกิจ

สายสนับสนุนวิชาการ