บุคคลเกียรติยศ มจพ.

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น

รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการดำเนินงานแก่ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสมทบในวงเงินร้อยละ 3 ของทุนวิจัย ที่กลุ่มวิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัยเฉพาะทางแสวงหาได้ภายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 100,000.00 บาท กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ