ศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป โดยจะที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาการ

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

สาขาบริการสังคม

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา

avatar author

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการ

avatar author

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาการ

avatar author

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

นายชินเดช เมธารมณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

นายไพบูลย์ อังคณากรกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

ดร.ธภัทร อาจศรี

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

avatar author

ดร.เรวัต สุนทรวิภาต

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

avatar author

นายมนัส ศรีวานิชภูมิ

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

avatar author

นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง

ศิษย์เก่าดีเด่น ธุรรกิจภาคเอกชน