บุคคลเกียรติยศ มจพ.

ผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

avatar author

รองศาสตราจารย์ ดร. รังสิมา หญีตสอน
รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ ชนัญพานิช
ผศ.ดร.สุนันทา ช่วยประคอง

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
ดร. เสาวลักษณ์ เฮ้าสกุล

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)

avatar author

รองศาสตราจารย์ ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ ค้าไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ ฉันทานุมัติอาภรณ์
นายมานัส แดงชาติ
นายอิสรา โรจนะ สังกัด

รางวัลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนานาชาติ

avatar author

นางสาวพัชรกุล แพสมหวัง

รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Designer Of The Year 2021/2022