ศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป โดยจะที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาการ

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

สาขาบริการสังคม

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา

avatar author

นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

avatar author

ดร.สมิช บัตรเจริญ

สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

นายจิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม

สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

avatar author

ดร.ทินกร ผดุงวงศ์

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์

สาขาธุรกิจภาคเอกชน

avatar author

นายรณศักดิ์ โมมิน

สาขาบริการสังคม

avatar author

นายสมบุญ รุจิวรารัตน์

สาขาบริการสังคม

avatar author

ดร.พรชัย สาเมือง

สาขาบริการสังคม

avatar author

ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์

สาขาบริการสังคม

avatar author

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา

สาขาบริการสังคม

avatar author

นายพรศักดิ์ เยาดำ

สาขาบริการสังคม

avatar author

นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์

สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

avatar author

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย

สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

avatar author

ดร.กำธร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

สาขาธุรกิจภาคเอกชน