บุคคลเกียรติยศ มจพ.

ศาสตราจารย์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

สาขาวิชาสถิติศาสตร์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

สาขาวิชาจิตวิทยา

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

สาขาวิชาครุศาสตร์

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.ณชล ไชยรัตนะ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล