บุคคลเกียรติยศ มจพ.

บุคลากรดีเด่น

avatar author

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

avatar author

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

สาขารับใช้สังคม

avatar author

ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ

ด้านบริการดีเด่น

avatar author

นายไกรมิตร พงษ์นิยะกูล

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น