กิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

"64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน"
“KMUTNB’s 64th Anniversary: Innovation Pathways Toward Sustainable Technology”
17 กุมภาพันธ์ 2566 วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566

งานวันรวมน้ำใจ มจพ. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 64 ปี

มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิชาการชั้นสูง งานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และเพื่อแสดงความเคารพผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี จึงกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ในศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ครบ 64 ปี “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ถ่ายทอดสด

พิธีทำบุญ

เวลา 07.15 น.
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี

เวลา 07.30 น.
รับชมการขับร้องและบรรเลงเพลง โดย วงดนตรีไทยมงกุฎวดี
เวลา 08.30 น.
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ณ ลานอาคารอเนกประสงค์

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

เวลา 10.00 น.
พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

พิธีประกาศเกียรติคุณ

เวลา 14.00 น.
พิธีมอบรางวัล "บุคคลเกียรติยศ มจพ."

ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2

  • ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
  • ศิษย์เก่าดีเด่น
  • บุคลากรดีเด่น มจพ.
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
  • นักวิจัยรางวัลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับบนานาชาติ
  • ศูนย์วิจัยเฉาะทางที่มีผลงานดีเด่น

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์


พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวัสถาปนามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเพรียงเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงปูชนียาจารย์ 2 ท่าน ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเตรียมต้นกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครู เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณครูทั้งสองท่านไว้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี และจะนำไปเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดอกกล้วยไม้ นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันครู เป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของ ดอกกล้วยไม้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษา และสภาพชีวิตของครู ดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า
ฉันใด
การศึกษาเป็นไป
เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร
งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น
เสร็จแล้วแสนงาม"
เลือกดอกไม้สำหรับรำลึก
เลือกคำรำลึก
กรอกชื่อ-นามสกุล

รำลึกถึงปูชนียาจารย์ที่เคารพยิ่งของชาว มจพ.

วสุธา อยู่พรหม

16/08/2023 09:52

รำลึกถึงปูชนียาจารย์ที่เคารพยิ่งของชาว มจพ.

นางสาว ภัสสิรักษ์ ถิตย์สงวน

04/07/2023 20:54

ศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565

บุคคลเกียรติยศ มจพ.

แบบประเมินการจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566    คลิกเลย
×