"63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา
สร้างคุณค่าสังคมไทย"

19 กุมภาพันธ์ 2565 วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.
ประจำปี 2565

งานวันรวมน้ำใจ มจพ. จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 63 ปี

มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ วิชาการชั้นสูง งานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และเพื่อแสดงความเคารพผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี จึงกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ครบ 63 ปี “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

กิจกรรมถ่ายทอดสด

พิธีทำบุญ

เวลา 07.15 น.

ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี

เวลา 08.30 น.

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ณ ลานอาคารอเนกประสงค์

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

เวลา 09.30 น.

พิธีรับมอบรถยนต์

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ

เวลา 10.00 น.

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์


พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวัสถาปนามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเพรียงเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงปูชนียาจารย์ 2 ท่าน ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเตรียมต้นกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครู เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณครูทั้งสองท่านไว้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี และจะนำไปเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดอกกล้วยไม้ นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันครู เป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของ ดอกกล้วยไม้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษา และสภาพชีวิตของครู ดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า
ฉันใด
การศึกษาเป็นไป
เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร
งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น
เสร็จแล้วแสนงาม"
เลือกดอกไม้สำหรับรำลึก
เลือกคำรำลึก
กรอกชื่อ-นามสกุล

รำลึกถึงปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งและเคารพยิ่งของชาว มจพ.

นางสาวพิมพ์รตา มูสิกพันธ์

27/01/2023 09:27

รำลึกถึงปูชนียบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ.

ดิฐาศักดิ์ ดวงคำ

16/11/2022 07:19

ศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564